Důležité dokumenty

 


E T I C K Ý  K O D E X   S L E Z S K É   D I A K O N I E

Etický kodex, který poskytuje charakteristiku naší organizace a přibližuje její základní hodnoty a vztahy mezi SD a jejími partnery, klienty i mezi pracovníky navzájem, naleznete zde.

 


V Ý R O Č N Í   Z P R Á V Y

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2022

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

 


P O V Ě Ř E N Í   K   V Ý K O N U   S O C I Á L N Ě - P R Á V N Í   O C H R A N Y

Aktuální znění pověření Slezské diakonie k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zahrnující mj. uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a doprovázení pečujících osob naleznete zde.

 


I N F O R M A C E   O   Z P R A C O V Á N Í   O S O B N Í C H   Ú D A J Ů

Při poskytování služeb, o které máte zájem, se neobejdeme bez vašich osobních údajů, které slouží jednak k vaší identifikaci, jednak k umožnění kontaktů, jednak k řádnému výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vaše osobní údaje chráníme v souladu s tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobnosti o tom, jak s vašimi údaji nakládáme, jsou obsaženy v níže uvedených dokumentech:

 

S T A N D A R D Y   K V A L I T Y   S P O D

V souladu se zákonem č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, má naše organizace zpracovány tzv. standardy kvality sociálně-právní ochrany, kterými se při své činnosti řídí. Jednotlivé standardy jsou k dispozici níže:

 

CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY (standard kvality č. 1)

Dokument obsahuje mj. poslání a cíle našeho programu a charakterizuje jeho cílové skupiny klientů. Naleznete jej zde.

OCHRANA PRÁV A CHRÁNĚNÝCH ZÁJMŮ (standard kvality č. 2)

Dokument ošetřuje předcházení porušení základních práv a svobod a ochranu dětí před zneužíváním, zanedbáváním a týráním. Naleznete jej zde.

 PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY (standard kvality č. 3)

Dokument definuje lokalizaci a materiálně-technické podmínky poskytování služby. Naleznete jej zde.

 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY A ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY (standard kvality č. 4)

Dokument se zabývá předáváním relevantních informací klientům PPR a podmínkami, za kterých je možné zájemce o službu PPR odmítnout. Naleznete jej zde. 

PODPORA PŘIROZENÉHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ (standard kvality č. 5)

Dokument shrnuje, jak PPR podporuje děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím, tedy jeho příbuznými či blízkými. Naleznete jej zde.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (standard kvality č. 6)

Dokument stanovuje organizační strukturu PPR a požadavky na jednotlivé pracovní pozice. Naleznete jej zde.

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (standard kvality č. 7)

Stanovuje proces přijímání a zácviku nových zaměstnanců i působení dobrovolníků, praktikantů a externistů. Naleznete jej zde.

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ (standard kvality č. 8)

Stanovuje postupy pro hodnocení a odměňování zaměstnanců, jejich vzdělávání i podporu. Naleznete jej zde.

PRACOVNÍ POSTUPY POVĚŘENÉ OSOBY (standard kvality č. 9)

Popisuje určování klíčových pracovníků pro jednotlivé náhradní rodiny a stanovuje postupy při odborné práci. Naleznete jej zde.

DODHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE (standard kvality č. 10)

Dokument stanovuje pravidla pro uzavírání, změnu a zrušení dohod o výkonu pěstounské péče, způsoby hodnocení naplňování cílů těchto dohod a práci se vzdělávacími plány pečujících osob. Naleznete jej zde. Vzor dohody pro "dlouhodobé" pěstouny si můžete stáhnout zde, vzor dohody pro pěstouny zařazené do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, je ke stažení zde.

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ (standard kvality č. 11)

Dokument popisuje, jak PPR získává a dále předává informace o průběhu sociálně-právní ochrany a naplňování individuálního plánu ochrany dítěte pěstounům, dítěti, orgánům sociálně-právní ochrany dětí aj. oprávněným subjektům a jakým způsobem si takové informace předávají pracovníci PPR mezi sebou navzájem. Naleznete jej zde.

ZMĚNA SITUACE (standard kvality č. 12)

Dokument se zabývá specifickými postupy pro situace, kdy dochází v životě dětí a rodin k významným změnám. Naleznete jej zde.

DOKUMENTACE O VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY (standard kvality č. 13)

Dokument obsahuje pravidla pro vedení (založení, uzavření, zapůjčování, kopírování...) písemné a elektronické dokumentace a pro případné nahlížení do ní. Naleznete jej zde.

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI A PODNĚTŮ (standard kvality č. 14) Naleznete zde.

RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ A NOUZOVÉ SITUACE (standard kvality č. 15) Naleznete zde.

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU SPOD (standard kvality č. 16) Naleznete zde.